مجموعه کامل تصاویر آزمایشگاه سیتولوژی

مجموعه کامل تصاویر آزمایشگاه سیتولوژی

مجموعه کامل تصاویر آزمایشگاه سیتولوژی

این فایل شامل تمامی تصاویر مربوط به جلسات آزمایشگاه سیتولوژی، به همراه نام گذاری و توضیحات تصاویر میکرو گرافها میباشد .

حجم فایل 1.5 GB میباشد ، ولی برای رفاه و سهولت در دریافت فایل ، فایل ها تا حداکثر ممکن فشرده سازی میشوند .

 

این بسته شامل :

 • مرز سلولي
 • ميتوز
 • ميكروبادي
 • ميكروگراف
 • اندوسیتوز و آگزوسیتوز
 • ريبوزوم
 • سيتوزول - اسكلت سلولي
 • شبكه اندوپلاسميك
 • ليزوزوم،ميكروبادي
 • گلژي
 • ليزوزوم،ميكروبادي
 • ميتوكندري
 • هسته و سيتوپاسم
 • واكوئل و كلروپلاست
 • تست میکروبادی
 • تكنيك رنگ آميزي
 • حركت سلولي
 • سلول جانوري
 • عكس العمل غشاء
 • و ....

دسته:

مجموعه کامل تصاویر آزمایشگاه سیتولوژی

خرید آنلاین